Fenerbahçe faaliyet raporuyla ilgili kamuyu aydınlatma platformuna (KAP) aracılığıyla bir açıklama yayınladı.

Fenerbahçe Futbol A.Ş. Genel Kuruluna

1) Görüş

Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin (“Şirket”) ve bağlı ortaklığının (birlikte “Grup” olarak anılacaktır) 1 Haziran 2018 ? 31 Mayıs 2019 hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, Sınırlı Olumlu Görüşün Dayanağı bölümünde belirtilen husus dışında, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan konsolide finansal bilgiler ile Yönetim Kurulunun Grup’un durumu hakkında yaptığı irdelemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen tam set konsolide finansal tablolarla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

2) Sınırlı Olumlu Görüşün Dayanağı

Grup’un 1 Haziran 2018 ? 31 Mayıs 2019 tarihli hesap dönemine ilişkin finansal tabloları hakkındaki 9 Ağustos 2019 tarihli denetçi görüşümüzde de bildirdiğimiz üzere, Grup’un, 31 Mayıs 2019 tarihi itibariyle ana hissedarı Fenerbahçe Spor Kulübü’nden (“Kulüp”) 1.573.296.818 TL (31 Mayıs 2018: 932.612.052 TL) tutarında ticari olmayan alacağı olup söz konusu alacağın belirli bir vadesi bulunmamaktadır. Grup, söz konusu alacak için 31 Mayıs 2019 tarihinde sona eren hesap döneminde 372.291.825 TL (31 Mayıs 2018: 200.005.498 TL) faiz geliri kaydetmiştir. 1 Haziran 2018 ile rapor tarihimiz arasındaki dönemde söz konusu alacağa ilişkin herhangi bir tahsilat gerçekleştirilememiş olup Grup Yönetimi durumu değerlendirmektedir. Söz konusu tutarın tahsilatına ilişkin vade ve şekildeki belirsizlikler nedeniyle anılan alacakların tahsil edilebilirliğine dair kanaat oluşturulamamıştır.

Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu’nca yayımlanan bağımsız denetim standartlarına ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartlarına (BDS’lere) uygun olarak yürütülmüştür. Bu Standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar (Etik Kurallar) ve bağımsız denetimle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Grup’tan bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

3) Tam Set Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Grup’un 1 Haziran 2018 ? 31 Mayıs 2019 hesap dönemine ilişkin tam set konsolide finansal tabloları hakkında 9 Ağustos 2019 tarihli denetçi raporumuzda, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun (“TTK”) 402. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca; BDS 570 “İşletmenin Sürekliliği” çerçevesinde, işletmenin öngörülebilir gelecekte faaliyetlerini sürdürüp sürdüremeyeceğine ilişkin açıklamaya “İşletmenin Sürekliliğiyle İlgili Önemli Belirsizlik” paragrafında yer vermiş olup, konsolide finansal tablolar üzerinde sınırlı olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

4) Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Grup yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun (TTK) 514 ve 516 ncı maddelerine ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) II-14.1 No’lu “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği”ne (“Tebliğ”) göre yıllık faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden sorumludur:

  1. a) Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve genel kurula sunar.
  2. b) Yıllık faaliyet raporunu; Grup’uno yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtacak şekilde hazırlar. Bu raporda finansal durum, konsolide finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, grubungelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesi de raporda yer alır.
  3. c) Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:

– Faaliyet yılının sona ermesinden sonra grupta meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,

– Grup’un araştırma ve geliştirme çalışmaları,

– Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, ayni ve nakdî imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.

Yönetim kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken Gümrük ve Ticaret Bakanlığının ve ilgili kurumların yaptığı ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır.

5) Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu

Amacımız, TTK hükümleri ve Tebliğ çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan konsolide finansal bilgiler ile Yönetim Kurulunun yaptığı irdelemelerin, Grup’un denetlenen konsolide finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, BDS’lere ve Sermaye Piyasası Kurulu’nca yayımlanan bağımsız denetim standartlarına uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan konsolide finansal bilgiler ve Yönetim Kurulunun yaptığı irdelemelerin konsolide finansal tablolarla ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

Bu bağımsız denetimi yürütüp sonuçlandıran sorumlu denetçi Cem Uçarlar’dır.

Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi

A member firm of Ernst & Young Global Limited

Cem Uçarlar, SMMM

Sorumlu Denetçi

9 Ağustos 2019

İstanbul, Türkiye

Haberin Kaynağı: kap.org.tr/tr/Bildirim/782210

* Küfür, hakaret, rencide edici ve büyük harfle yazılan yorumlar onaylanmayacaktır.